Hartëzimi i komunitetetit

Hartëzimi i komunitetetit

Përmes këtij projekti nxënësit kanë gjetur të dhëna për vendet ku mund të shkojnë, gjërat që mund t’i bëjnë dhe mundësitë që janë për ata dhe familjet e tyre duke zbuluar në këtë mënyrë edhe mundësitë për të zhvilluar karrierën dhë aftësitë për punësim.Projekti që zgjati disa javë përfshiu këto aktivitete:

  • Trajnim për 25 nxënësit e përfshirë në projekt
  • Hartimin e një pyetësori për mbledhjen e të dhënave
  • Punë në terren - mbledhjen e të dhënave në komunitet
  • Futjen e të dhënave në aplikacion
  • Analizën e të dhënave dhe përgatitjen e raportit
  • Prezentimin e raportit te palët e interesit.

Ky projekt kishte synim të ndihmojë nxënësit të fitojnë shkathtësi si:

  • Shkathësitë për analizim të të dhënave
  • Shkathtësitë për mendimin kritik
  • Shkathtësi prezentuese
  • Shkathësitë në të shkruar

Ky projekt u realizua në kuadër të Programit “Përkrahje Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullt” – ASSET, i financuar nga USAID

Ekipi realizues

25 Nxënës

Nentitull